TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10931/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày17 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Văn Phòng Đại Diện Chăm Sóc Khách Hàng Bảo Hiểm PVI Phía Nam Địa chỉ: Số 47 Lý Tự Trọng, Quận I, TP.H Chí Minh(Phòng 8-9 Lầu 9 Vincom Center HCMC)
MST 0301850226

Trả lời văn bản số 1 26/PVIBH-CN-BLN ngày 02/11/2015 của Văn phòng về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết cKhon 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản Lý thuế quy định về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

…”

Trường hợp Văn phòng là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI theo trình bàyVăn phòng không thực hiện kinh doanh, không phát sinh doanh thu thì Văn phòng thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính (Tổng Công ty Bảo Hiểm PVI) theo hướng dẫn tại Tiết c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên
-P.TNCN;- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
2870-7774483/15

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga