BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 10931/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý nợ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1234/HQĐT-NV ngày 14/8/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp bổ sung các tài liệu theo yêu cầu tại công văn số 9438/TCHQ-TXNK ngày 28/7/2014 của Tổng cục Hải quan. Qua xem xét các tài liệu gửi kèm và báo cáo củađơn vị, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:
1. Căn cứ quy định tại Điều 134 Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 thì trường hợp nợ thuế của ông nợ thuế truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt của ông Nguyễn Tấn Nguyên không đủ điều kiện để xem xét xử lý xóa nợ. Đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thực hiện thu hồi nợ thuế.
2. Hiện nay, Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính đang được sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm cả nội dung quy định trình tự, thủ tục xóa nợ đối với các trường hợp cá nhân, hộ gia đình còn nợ tiền thuế do cơ quan hải quan quản lý. Sau khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực, đề nghị đơn vị căn cứ các quy định tại Thông tư sửa đổi để lập và thẩm định hồ sơ xóa nợ, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xóa nợ.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-QLN-Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang