TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10935/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP Điện tử Thủ Đức
Địa chỉ: 30 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Q.9, TP. HCM
Mã số thuế: 0300381839

Trả lời văn bản số 227/2014/CV-VTD ngày 10/11/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếgiá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộpthuế GTGT:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thuvề bồi thườngbằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồiđất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiềnchuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhậnkhoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyểnnhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thutheo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lậpchứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằnghàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuếGTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừtheo quy định.

…”

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóađơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giátrị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...

Trường hợp Công ty theo trình bày ngày 12/12/2013 Công ty kýhợp đồng số05/2013 mua hàng của Công ty VTD1, trị giá toàn bộ hợp đồng là3.940.050.400đ và theo thỏa thuận tại hợp đồng Công ty đã ứng trước cho Công ty VTD1 3.152.040.320đ. Công tyVTD1 giao hàng và phát hành hóa đơn tương ứng với số hàng thực tế giao giá trị 2.172.227.200đ.Số tiền còn lại 979.813.120đ Công ty VTD1 không có hàng để giao nên Công tytính tiền lãi cho khoản tiền ứng trước là 243.779.353đ, thì khi thu tiền lãi Công ty không phải lập hóa đơn chỉ lập chứng từ thu. Hợp đồng chứng từ thu là căn cứ để Công ty VTD1 tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Pháp chế;
- P. KT 1;
- Lưu VT-TTHT
22944-3783/14 tran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga