TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10937/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày17 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công tyCổ Phần Dược Phẩm OPC Địa chỉ: Số 1017 Hng Bàng, P.12, Q.6, TP. HCM MST: 0302560110

Trả lời văn bản số 10 87/CV-OPC ngày 23/09/2015 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 219/ 2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

+ Tại Khoản 8 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và đưc nhn khoản tiền lãi thi khoản liền lãi Côngty cphần VCnhn được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, tr thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

+ Tại Khoản 5 Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho”.

+ Tại Khoản 11 Điều 10 quy định thuế suất 5%:

“Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi,chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhn của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tưhóa cht xét nghiệm, diệtkhuẩn dùng trong y tế; mũ, quần áo, khẩu trang, săng m, bao tay, bao chi dưới, baogiày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không baogm mỹ phẩm)”.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ các quy định nêu trên:

1) Các sản phẩm cao dược liệu (cao ích mẫu, cao kim tiền thảo, cao núc nác, cao ngãi cứu, cao diệp hạ châu) nếu được cơ quan chức năng xác định là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh hoặc nguyên liệu làm thuốc phòng bệnh, chữa bệnh: áp dụng thuế suất 5%; nếu không phải là thuốc phòng bệnh, chữa bệnh hoặc nguyên liệu làm thuốc phòng bệnh, chữa bệnh: áp dụng thuế suất là 10%.

2) Về việc đề nghị đơn giản hóa thủ tục khi cập nhật việc nộp thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại Tân Uyên - Bình Dương, Tổng Cục Thuế đã có công văn s 3110/TCT-KK ngày 30/08/2012 (bản photo đính kèm) theo đó Công ty không phải làm văn bản xác nhận số thuế đã nộp tại Tân Uyên sau đógửi cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

3) Trường hợp Công ty cho, tặng phiếu quà tặng Saigon Co-op cho khách hàng thì Công ty không phải lập hóa đơn GTGT.

4) Trường hợp Công ty thực hiện chương trình bán hàng có khuyến mãi theo quy định pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng khuyến mãi, Công ty phải lập hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi rõ tên, số lượng hàng khuyến mãi, giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Đối với các quy định về điều kiện chương trình, thủ tục khuyến mãi, mặt hàng được khuyến mãi, đề nghị Công ty liên hệ Sở Công Thương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

5) Trường hợp Công ty có tiền nhàn rỗi cho các Công ty con, Công ty liên kết vay (không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên) thì khoản tiền lãi nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi thu tiền lãi Công ty lập hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi rõ thu lãi tiền vay, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi gạch chéo.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. Ktra 4;
-
P. PC;
- Lưu VT; TTHT.
2467-6566929/15 xth
ng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga