TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10938/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2011.

Kính gửi: Công ty TNHH TM Dy Đan
Địa chỉ: 288 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Phú Nhuận, TPHCM
Mã số thuế: 0303255092

Trả lời văn thư số 01/12-DD ngày 09/12/2011 của Công ty về việcsử dụng hóa đơn , Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm k khoản 1 Điều 4 chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứngdịch vụ thì:

“...Trường hợp trên hoá đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngônngữ thì sử dụng tiếng Anh. Tổ chức, cá nhân được sử dụng hoá đơn giá trị giatăng cho hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và cáctrường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại.

Ví dụ: - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp vừa có hoạt động bánhàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sửdụng hoá đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước. Đối với hoạtđộng xuất khẩu ra nước ngoài, doanh nghiệp A sử dụng hoá đơn xuất khẩu với cáctiêu thức theo hướng dẫn trên.

- Doanh nghiệp B là doanh nghiệp vừa có hoạt động bán hàngtrong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuếquan. Doanh nghiệp B được sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng cho cả hai hoạt độngtrên.”

Căn cứ qui định trên, trường hợp Công ty khi bán hàng hóa,cung cấp dịch vụ vào khu phi thuế quan Công ty sử dụng hóa đơn giá trị giatăng.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngqui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT PN
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
2562-212322/11-NBT

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤCTRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh