TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10939/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày17 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn Đ/chỉ: 179 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1Mã số thuế: 0303173114

Trả lời văn bản s1 62/2015/CV -SW ngày 28/9/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam:

- Tại Tiết b.2 Khoản 1 Điều 12 quy định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số trường hợp cụ thể:

“Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nướcngoàithựchiện nộpthuếtheo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục cho nhà thầu phụ được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.”

- Tại Tiết b.2 Khoản 1 Điều 13 quy định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với một số trường hợp cụ thể:

“Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phn công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.”

Trường hợp Công ty theo trình bày ký hợp đồng tư vấn phụ với liên danh Kunhwa Engineering & Consulting Co.,Ltd; Sunjin Engineering & Architecture Co.,Ltd; Jinwoo Engineering Co.,Ltd (Nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT,nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu) đ thực hiện một phần công việc của Hp đồng, nhà thu được ký giữa Nhà thu nước ngoài và Ban quản lý Nâng cấp đô thị vùng Đồng bng Sông Cửu Long - Tiu dự án Cn Thơ (Chủ đầu tư) nếu Công ty thuộc danh sách các Nhà thu phụ Việt Nam thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì khi Chủ đầu tư tính, khấu trừ, kê khai, nộp thuế (thuế GTGT và thuế TNDN) thay cho nhà thầu nước ngoài, doanh thu tính thuế cho nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Công ty thực hiện. Trường hợp Công ty không thuộc danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam thì chủ đầu tư tính, khấu trừ, kê khai, nộp thuế nhà thầu trên toàn bộ giá trị hợp đồng nhà thầu, không được trừ phần giá trị công việc do Công ty thực hiện.

Cả hai trườnghợp nêu trên, đối với phần giá trị công việc Công ty thực hiện, Công ty phải lập hóa đơn GTGT xuất giao cho nhà thầu chính, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;-Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT. 2609-6723057/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga