BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: Góp ý thành lập công ty TNHH thiết kế MT+
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4545/SKHĐT-ĐKĐT ngày 15/6/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH thiết kế MT+. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHH thiết kế MT+ 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cảnh quan và nội thất; dịch vụ tư vấn quản lý dự án xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Đối với dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, do Việt Nam chưa cam kết tại WTO đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3 (hiện diện thương mại), cột ”hạn chế mở cửa thị trường” vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng, tại một số địa bàn theo quy định của Chính phủ Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có thể sẽ không được cung cấp dịch vụ này. Do vậy, trong mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ thiết kế cảnh quan, cần nêu rõ những hạn chế đối với dịch vụ kiến trúc cảnh quan đô thị.
2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, HĐXD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh