CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1094/CP-QHQT
V/v Sử dụng kinh phí còn lại của dự án CPLAR - Thuỵ Điển giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1749 BKHCN-QHQT ngày 24 tháng 7 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường được sử dụng số tiền còn dư của Chương trình hợp tác Việt Nam - Thuỵ Điển về Đổi mới Hệ thống Địa chính (CPLAR) giai đoạn 1 là 1,8 triệu SEK để tài trợ cho việc hỗ trợ xây dựng pháp luật đất đai mới tại Việt Nam.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan