TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Kính gửi: Công ty TNHH Loreal Việt Nam
(34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Ni)

Trả lời công văn số LVN2014-02 ngày 5/8/2014 của Công tyTNHH Loreal Việt Nam đề nghị xác minh C/O mẫu E số tham chiếu E14470ZC39844790ngày 22/7/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chữ ký trên C/O mẫu E có số tham chiếu nêu tại công văn dẫn trên, Tổngcục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O Trung Quốc xác minh C/O mẫuE dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

2. Về thư xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E, theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, kết quả quả xác minh tính hp lệ của C/O ch được chấp nhận khi cơ quan có thẩmquyền cấp C/O của Trung Quốc gitrực tiếp tới Tổng cục Hải quan. Theo đó, thư này không được xác nhận từ đầu mốiliên lạc chính thức và kết quả xác minh gửi thông qua doanh nghiệp là không phùhợp vi quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT,TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn