TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 2462/HQHCM-GSQL ngày 10/9/2015 của Cục Hải quan Hồ Chí Minh về vướng mắcliên quan đến tính hợp lệ củaC/O, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2,Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định hướngdẫn về các khác biệt nhỏ trên C/O, đốivới C/O được cấp không quá 03 ngày kểtừ ngày xuất khẩu nhưng trên ô số 13 lại đánh dấu vào mục “issuedretroactively”, trường hợp cơ quan hải quan không có nghi ngờ về tính chính xáccủa các thông tin khai báo trên C/Ovà xuất xứ của lô hàng, C/O vẫn đượcchấp nhận.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn