BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1094/LĐTBXH-BHLĐ
V/v: Nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2002

Kính gửi: Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

Trả lời công văn số 234/KCN .ĐN ngày 29 tháng 3 năm 2002 của quý Ban về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Cho đến nay chưa có một văn bản pháp luật chính thức nào cho phép người lao động được nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10 tháng 3 âm lịch) hàng năm.

Đề nghị quý Ban thông báo cho các doanh nghiệp biết và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Đoàn Minh Hoà