BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1094/TCHQ-GSQL
V/v gia công dây polyester đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH Thanh Long
(Đ/c: Tân Mỹ - Yên Dũng- Bắc Giang)

Trả lời công văn số 13/XNK /CV-TLngày 09/02/2009 của Công ty về việc gia công dây polyester đã qua sử dụng chođối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định dây polyesterđã qua sử dụng có phải phế liệu hay không đề nghị công ty đối chiếu thực tếhàng hoá nhập khẩu với quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường đểxác định. Nếu hàng nhập khẩu là phế liệu thì căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/8/2007 của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môitrường và Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên vàMôi trường để thực hiện; trường hợp xác định là hàng cấm nhập khẩu thì khôngđược thực hiện hợp đồng gia công.

2. Nếu hàng nhập khẩu không phảilà phế liệu, không thuộc hàng hoá cấm nhập khẩu thì công ty liên hệ với Chi cụcHải quan nơi công ty đăng ký hợp đồng gia công để được giải quyết thủ tục hảiquan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài theo hướng dẫn tại Thôngtư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan khônggiải quyết thủ tục nhập khẩu theo đề nghị của công ty./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh