BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------

Số: 1094/TCHQ-PC

V/v: Vướng mắc thực hiện QĐXPHC về thuế trong lĩnh vực hải quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 0100/HQBRVT-XL đề ngày 19/01/2010 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc thực hiện Quyết định xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Chi cục kiểm tra sau thông quan phát hiện vi phạm của các tờ khai phát sinh từ năm 2004 - 2009 thì áp dụng văn bản còn hiệu lực theo ngày đăng ký tờ khai để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 83 Luật ban hành văn bản QPPL số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết các vụ việc trên theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường