BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1094/TM-XNK
V/v Phối hợp kiểm tra

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Bộ Thương mại nhận được văn bản của Văn phòng bảo vệ Hải quan và Biên giới Hoa Kỳ đề nghị phối hợp kiểm tra việc chuyển tải bất hợp pháp bằng cách cung cấp số liệu và hồ sơ xuất khẩu hai nhóm mặt hàng áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu bông (Cat. 338/339) và quần nam nữ chất liệu bông (Cat. 347/348) của tất cả 815 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng dệt sang Hoa Kỳ trong năm 2002 và 3 tháng đầu năm 2003.

Đây là một trong các nội dung của Hiệp định dệt may Việt Nam-Hoa Kỳ vừa được ký tắt vào cuối tháng 4/ 2003. Phía Hoa Kỳ cũng coi đây là ưu tiên hàng đầu trong việc thực thi Hiệp định này.

Để có đủ tài liệu và số liệu cung cấp cho Hoa Kỳ, Bộ Thương mại đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ cho các việc sau:

- Đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp dữ liệu xuất khẩu 2 nhóm mặt hàng trên sang Hoa Kỳ theo từng doanh nghiệp nêu tại mục 1 trong năm 2002 và 3 tháng 2003 và địa chỉ của các doanh nghiệp nêu tại danh mục 2 (nếu có);

- Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam liệt kê danh mục các Giấy chứng nhận Xuất xứ (CO) (số CO, mặt hàng, số lượng, đơn vị tính, trị giá) đã cấp cho các doanh nghiệp nêu tại danh mục 1 và địa chỉ các doanh nghiệp nêu tại danh mục 2 (nếu có);

- Đề nghị Hiệp hội dệt may Việt Nam đôn đốc các doanh nghiệp báo cáo theo công văn số 1072/TM-XNK và 1073/TM-XNK (đối với 49 doanh nghiệp nêu tại danh mục 3) ngày 16/5/2003 và cung cấp địa chỉ của các doanh nghiệp trong danh mục 2 (nếu có).

Mọi thông tin phản hồi xin gửi về Bộ Thương mại trước 10/6/2003.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu