THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Tạm ứng hợp đồng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 6947/BTC-ĐT ngày 27 tháng 5 năm 2014), ý kiến của BộKế hoạchvà Đầu tư (văn bản số 3968/BKHĐT-QLĐT ngày 24 tháng 6 năm 2014) về việc tạm ứng vốn theo hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm thiết bị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Việc tạm ứng hợp đồng đối với các dự án sử dụngvốn ngân sách Nhà nước (nguồn trong nước) và vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế, giao Bộ Tài chính quyết định cho tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng nhưng tổng số vốn tạm ứng không được vượt kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án.
2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định về mức tạm ứng vốn hợp đồng quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2010 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 870/TTg-KTTH ngày 06 ngày 6 năm 2014.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh