VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10944/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị JPPR8 và về một số vấn đề nổi lên trong hoạt động thu hút và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9770/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 12 năm 2013) về "Báo cáo kết quả Hội nghị kiểm điểm chung tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA lần thứ 8" (JPPR8) và Bộ Công an (công văn số 4161/BC-B11-B32 ngày 05 tháng 12 năm 2013) về một số vấn đề nổi lên trong hoạt động thu hút và giải ngân vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các Bộ, ngành và địa phương có những dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp và có nhiều vấn đề vướng mắc của Nhóm 6 ngân hàng phát triển, kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trước những tồn tại, kết quả chưa tích cực của việc sử dụng dòng vốn ODA và xây dựng giải pháp khắc phục triệt để.

2. Các chủ dự án nghiên cứu và thực hiện việc phân cấp trách nhiệm cho các ban quản lý dự án nhằm rút ngắn thời gian thực hiện quy trình, thủ tục.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước về ODA và vốn vay ưu đãi có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật để có những điều chỉnh thể chế kịp thời phù hợp với từng giai đoạn.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP phát hiện những bất cập và đề xuất việc điều chỉnh cho phù hợp với những thực tiễn và quá trình thực hiện;

- Xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án ODA gắn liền với đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án này, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, theo dõi, đánh giá dự án;

- Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện các mô hình tổ chức, đánh giá năng lực các ban quản lý dự án, xây dựng Thông tư hướng dẫn riêng về thành lập các ban quản lý dự án ODA, xây dựng tiêu chí cho từng vị trí trong ban quản lý dự án nhằm hình thành các ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đủ trình độ và kỹ năng về quản lý dự án;

>> Xem thêm:  Vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) là gì ? Phân tích ưu điểm, nhược điểm vốn ODA ?

- Nghiên cứu thiết lập hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án, xây dựng và ban hành bộ giáo trình chuẩn về quản lý dự án, tổ chức các khóa đào tạo về quản lý dự án, tăng cường phối hợp với các nhà tài trợ đào tạo quản lý dự án trong nước và bằng tiếng Việt;

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo ODA và Nhóm 6 ngân hàng phát triển, chủ trì, phối hợp với Nhóm 6 ngân hàng phát triển định kỳ 03 tháng/lần tổ chức cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp và có nhiều vấn đề vướng mắc trong danh sách "Đen" để có những giải pháp cụ thể cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

5. Đối với các dự án mới, các cơ quan chủ quản và chủ dự án phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện các hành động trước để rút ngắn thời gian khởi động dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên