BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10946/QLD-MP
V/v đình chlưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Công ty TNHH Nhan Sắc Việt.

Căn cThông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 củaBộ Y tếquy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp địnhmỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 13/5/2015 đối với Công ty TNHH Nhan Sắc Việt,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quc 02 sản phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cp

1

Liberty Snail Eye Cream

105585/14/CBMP-QLD

30/12/2014

2

Liberty Pearl & Tomato Ampoule

105590/14/CBMP-QLD

30/12/2014

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH Nhan Sắc Việt (địa ch: Số 283/33 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, Quận 10, TP Hồ ChíMinh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩmra thị trường.

Lý do thu hồi: Thành phần công thc ghi trên nhãn gc không thng nht với thành phần công thức ghi trênPhiếu công bố sản phẩm đã đượcCục Quản lý Dưc cấp số tiếp nhận.

2. Công ty TNHH Nhan SắcViệt phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới nhng nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kim tra, giám sát việc thu hồi mỹ phmtrên của Công ty TNHH Nhan Sắc Việt, báo cáo kết quảvề Cục Quản lý Dược.

4. S Ytế các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thông báo cho các cơ skinh doanh, sử dụng m phm trên địa bàn tiến hành thu hi sản phẩm mỹ phm nêu trên; kimtra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quc Cường b/c);
- Tạp chí Dưc và M phm;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt