BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10947/QLD-MP
V/v: đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 14/5/2015 đối với Công ty TNHHthương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồitrên toàn quốc 03 sản phẩmsau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

3W Clinic Collagen Clear Softener

71556/13/CBMP-QLD

04/5/2013

2

3W Clinic Collagen Whitening Essence

71557/13/CBMP-QLD

04/5/2013

3

3W Clinic Collagen Whitening Eye Cream

71559/13/CBMP-QLD

04/5/2013

c sản phẩm trên do Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh(địa chỉ: 256/9E/12 (số mới do Cơ quan địa chính cấp: 958/23/12) Lạc Long Quân,phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ ChíMinh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Thành phần công thức ghi trên nhãn gốc khôngthống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố sản phẩm đã được CụcQuản lý Dược cấp số tiếp nhận.

2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồitoàn b các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dượctrước ngày 15/7/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm trêncủa Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh, báo cáo kết quả về CụcQuản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹphẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vịthực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt