BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10948/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại mỹ phẩm Yến Oanh.

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 13/5/2015 đốivới Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại mỹ phẩm Yến Oanh,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành vàthu hồi trên toàn quốc 10 sản phẩm nêu tại danh sách đính kèm công văn này.

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH một thành viênsản xuất - thương mại mỹ phẩm Yến Oanh (địa chỉ: 59/23/12 Tân Hòa Đông, phường14, quận 6, TP Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thịtrường.

Lý do thu hồi:

- Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không đáp ứngnguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hộicác nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).

- Địa chỉ nơi sản xuất không đúng với địa chỉ đãkhai báo trên Phiếu công bố đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

2. Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thươngmại mỹ phẩm Yến Oanh phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sửdụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quyđịnh về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sátviệc thu hồi mỹ phẩm trên của Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mạimỹ phẩm Yến Oanh, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thuhồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thôngbáo này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨMBỊ ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH VÀ THU HỒI
(đính kèm theo công văn số 10948/QLD-MP ngày 22/6/2015 của Cục Quản lý Dược)

STT

Nhãn hàng

Tên sản phm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp

Ngày tiếp nhận

1

Aichi

Kem trắng da mặt, ngừa nếp nhăn giúp phục hồi da

2577/14/CBMP-HCM

31/7/2014

2

Aichi

Kem ngừa mụn-nám, trắng da cao cấp

2578/14/CBMP-HCM

31/7/2014

3

Aichi

Kem trắng da mặt, ngừa lão hóa da

2579/14/CBMP-HCM

31/7/2014

4

Aichi

Kem dưỡng trắng, giữ ẩm, se khít lỗ chân lông giúp tái tạo da

2580/14/CBMP-HCM

31/7/2014

5

Aichi

Kem nám 3 in 1

2581/14/CBMP-HCM

31/7/2014

6

Aichi
Yến
Oanh

Kem dưỡng trắng da, chống nắng SPF 50

3131/14/CBMP-HCM

24/9/2014

7

Aichi
Yến
Oanh

Kem tàn nhang-đồi mồi

3132/14/CBMP-HCM

24/9/2014

8

Aichi
Yến
Oanh

Kem dưỡng trắng giúp tái tạo da

3133/14/CBMP-HCM

24/9/2014

9

Aichi
Yến
Oanh

Kem trắng da mặt

3134/14/CBMP-HCM

24/9/2014

10

Aichi
Yến
Oanh

Kem mụn 3 tác dụng

3135/14/CBMP-HCM

24/9/2014

Tng số: 10 sản phẩm