BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------------------

Số: 1095/TCHQ-GSQL

V/v: tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN)

(Đ/c: căn hộ số 201-205, Nhà A1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc

298 Kim Mã,Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam).

Trả lời công văn Số 01572010 CV-MSIVN ngày 26/01/2010 của Tổ chức

Marie Stopes Intemational tại Việt Nam - MSIVN (hoạt động theo giấy phép Văn phòng đại diện số AU 031/UB-ĐD , có thời hạn đến 20/12/2009 do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp) về việc đề nghị được giải quyết thủ tục tạm nhập khấu 01 xe Ô tô hiệu Toyota Prado Vx 8 S.Spl A/T, Sản xuất năm 2009, mới 100% theo tiêu chuẩn miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở nội dung quy định tại Điều 41 Pháp lệnh về ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23/8/1993 và nội dung xác nhận của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Công văn số 50/UB-CV ngày 22/01/2010 về việc giấy phép Văn phòng đại diện số AU031/UB-ĐD đang

được gia hạn trong thời hạn 03 năm và chờ ký kết văn bản Thỏa thuận khung với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN) liên hệ trực tiếp với cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết thủ tục tạm nhận chiếc xe ô tô nêu trên về tự bảo quản tại trụ sở Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN).

Sau khi văn bản Thỏa thuận khung được ký, Tổ chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN) liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nộì

để được hướng dẫn giải quyết thủ tục cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

>> Xem thêm:  Mua đất khi người bán không đứng tên trong sổ đỏ ? Làm thế nào để hạn chế rủi ro khi mua đất ?

Tổng cục Hải quạn trả lời để Tố chức Marie Stopes Intemational tại Việt Nam (MSIVN) được biết./|

Nơí nhận:

- Như trên;

- Các Cục HQ TP. Hà Nội,

Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Tư vấn và xử lý việc chậm bàn giao khi mua đất ? Các loại thuế phải nộp khi mua đất để ở ?