BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1095/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhôm thỏi

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH Vision
(KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/XNK ngày12.1.2009 của Công ty TNHH Vision về việc hoàn thuế mặt hàng nhôm thỏi nhậpkhẩu từ 30.8.2002 đến 31.8.2003 tại Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Ngày 29.8.2002, Bộ Tài chính đã có công văn số 9441 TC/TCThướng dẫn tiêu chuẩn phân loại mặt hàng nhôm thỏi nhập khẩu tại nhóm 7601 và7604. Trên cơ sở đề xuất của Hải quan các địa phương và doanh nghiệp đối vớicác trường hợp nhập khẩu nhôm thỏi có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày BộTài chính ban hành công văn số 9441 TC/TCT, Tổng cục Hải quan đã có văn bản báocáo Bộ Tài chính. Được sự đồng ý của Bộ, ngày 3.2.2004, Tổng cục Hải quan đã cócông văn số 364/TCHQ-KTTT hướng dẫn xử lý. Đối với các trường hợp nhập khẩunhôm thỏi có tờ khai hải quan đăng ký từ 29.8.2002 đến 31.8.2003, là phát sinhsau ngày Bộ Tài chính có công văn số 9441 TC/TCT, do đó đề nghị công ty liên hệvới Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để kiểm tra xác định đối chiếu mặt hàng doanhnghiệp nhập khẩu với tiêu chuẩn phân loại hướng dẫn tại công văn 9441 TC/TCTnêu trên để thu thuế theo đúng mã số, thuế suất quy định tại biểu thuế có hiệulực thi hành (Trường hợp thu không đúng thì phải truy thu hoặc hoàn lại thuế).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vision, Cục Hảiquan Đồng Nai biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn