BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 1095/TCHQ-TTr

V/v: Tính thuế tấm Panel cách nhiệt của kho lạnh nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Công ty TNHH CNTS Miền Nam;
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ)
- Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Phúc đáp công văn số 250/HQCT-TTr ngày 23/02/2012 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, công văn số 26/TTr .SVN ngày 20/02/2012 của Công ty TNHH CNTS Miền Nam về việc“xin xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hóa có C/O form D và nằm trong danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ. Giao Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chỉ đạo Chi cục Hải quan Tây Đô kiểm tra hồ sơ, nếu C/O form D doanh nghiệp nộp bổ sung là hợp lệ thì cho tính thuế lại các tờ khai nhập khẩu mặt hàng panel cách nhiệt của Công ty TNHH CNTS Miền Nam theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O form D tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ và Công ty TNHH CNTS Miền Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn, PTCT (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Viết Hồng, VT (để b/c);
- Báo diễn đàn doanh nghiệp (để biết);
- Lưu: VT, TTr(02)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG THANH TRA TỔNG CỤC
Nguyễn Viết Hồng