BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/TCT-PCCS
V/v Sử dụng chứng từ đối với dịch vụ đào tạo

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2007

Kínhgửi: Trường Trung học tư thục Kinh tế-Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trả lời công văn số 144/CV-TTNBK ngày 26/2/2007 của Trường Trung học tư thục Kinh tế-Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc sử dụng chứng từ đối với dịch vụ đào tạo, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 1.1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành,sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng".

Trường hợp Trường Trung học tư thục Kinh tế-Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm cung ứng dịch vụ đào tạo thì phải lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ cho khách hàng và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để TrườngTrung học tư thục Kinh tế-Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm biết và liên hệ với CụcThuế TP.Hà Nội để được hướng dẫn về việc đăng ký và sử dụng hóa đơn tự in theoquy định hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương