VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1095/VPCP-CN
V/v dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 784/BKH-KCN &KCX ngày 01 tháng 02 năm 2008 về việc giải trình, tiếp thu ýkiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về khucông nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Chấp thuận về nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủquy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầutư trình tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp củaVăn phòng Chính phủ về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản; trên cơ sở đóhoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vàký ban hành trong tháng 02 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, HC, Ban XDPL Website CP,
- Lưu: VT, CN (3). H 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý