TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10954/CT-TTHT
V/v: In hoá đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Ngân hàng Mizuho – Chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã số thuế: 0304413344

Trả lời văn bản số 003/MHBKHCM-2013 ngày03/12/2013 của Ngân hàng về in hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứngdịch vụ:

+ Tại Khoản 1b Điều 6 quy định đối tượng được tạo hóa đơn tự in:

Tổchức kinh doanh đang hoạt động không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a khoảnnày được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ nếucó đủ các điều kiện sau:

-Đã được cấp mã số thuế;

-Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

-Có hệ thống thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) đảm bảo cho việc in vàlập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

-Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm tự in hoá đơnđảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hoá đơn phải được chuyểnvào sổ kế toán để hạch toán doanh thu và kê khai trên Tờ khai thuế GTGT gửi cơquan thuế.

-Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế hoặc đã bị xử phạt và đã chấp hànhxử phạt vi phạm pháp luật về thuế mà tổng số tiền phạt vi phạm pháp luật vềthuế dưới năm mươi (50) triệu đồng trongvòng ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày tính liên tục từ ngày thông báo phát hànhhoá đơn tự in lần đầu trở về trước”

Trường hợp Ngân hàng nếuđáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì được tạo hoá đơn tự in để sử dụng cho việc bán hàng hoá, cung ứng dịchvụ theo quy định. Nếu sau ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in lần đầu, Ngânhàng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì Ngân hàng vẫn tiếp tục được sửdụng hoá đơn tự in .

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Lưu: HC, TTHT.
3343_ 314291 (04/12/2013).
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga