TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1096/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan nhập khẩu các thiết bị văn phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty Bower Group Asia.
(Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt,Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 10/9/2015 của Công ty BowerGroup Asia đề nghị hướng dẫn nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết địnhsố 51/2011/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng,áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiu, trong đó, quy định đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại (gồmmáy photo copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại) không đượcphép nhập khẩu và sản xuất thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệusuất năng lượng tối thiểu từ ngày 01/01/2015. Về việc này, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã có côngvăn số 1808/TCNL-KHCN ngày 30/12/2014 hướng dẫn thực hiện.

Ngày 22/7/2015, Tổng cục Hải quan có công văn số 6711/TCHQ-GSQL cho phép doanh nghiệp nhập khu hàng hóa đang chờ kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiu được đưa hàng về bảo quản. Trongthời gian 30 ngày, người khai hải quan có trách nhiệm nộp Giy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặcPhiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho cơ quan hải quan đ cơ quan hải quan thực hiện việcthông quan trừ trường hợp thời gian kim tra kéo dài quá 30 ngày theo xác nhận của cơ quan kiểm tra.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quantrả lời để Công ty biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải