TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1096/GSQL-TH
V/v hàng hóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH KCTC Việt Nam
(Đ/c: 233 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP, Hồ Chí Minh)

Trả lời công vănsố 01/KCTC-GSQL ngày 01/08/2014 của Công ty TNHH KCTC Việt Nam về việc hàng hóathuộc Danh mục hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 1 Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; căncứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 59 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính thì hàng hóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng được gửi kho ngoạiquan nhưng không được đưa từ kho ngoại quan vào nội địa.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH KCTC Việt Nam được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha