BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------

Số: 1096/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 416/CT-TNCN ngày 18/3/2010 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về việc "quyết toán thuế TNCN"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Cách xác định số thuế TNCN của năm 2009:

Về vấn đề này, tại điểm 3.4, khoản 3, mục I của công văn số 415/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế về việc "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009" đã hướng dẫn cụ thể như sau:

"Do thực hiện miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009 theo Nghị quyết của Quốc hội nên khi xác định số thuế phải nộp của 6 tháng cuối năm 2009, đề nghị cơ quan thuế thực hiện như sau:

- Lấy tổng thu nhập tính thuế của 6 tháng cuối năm chia (:) cho 6 để xác định thu nhập tính thuế bình quân tháng;

- Căn cứ thu nhập tính thuế bình quân tháng và mức thuế suất thuế TNCN tương ứng theo biểu luỹ tiến từng phần để xác định số thuế TNCN phải nộp của tháng.

- Lấy số thuế TNCN phải nộp của tháng nhân (x) với 6 tháng để xác định được số thuế phải nộp của cả 6 tháng cuối năm".

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế áp dụng hướng dẫn nêu trên để xác định số thuế phải nộp đối với các trường hợp cụ thể được nêu tại điểm 1 và điểm 2 của công văn số 416/CT-TNCN của Cục thuế.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

2. Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN:

Tại khoản 11, mục III, phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

"11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

11.1. Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước bao gồm: học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách nhà nước.

11.2. Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

11.3. Cơ quan trả học bổng cho cá nhân phải lưu giữ các quyết định cấp học bổng và các chứng từ trả học bổng.

Trường hợp cá nhân nhận học bổng trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thu nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thu nhập nhận được là học bổng do các tổ chức ngoài nước cấp."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì đối với các khoản tiền học phí của cá nhân được các cấp và các tổ chức hỗ trợ nếu đáp ứng được điều kiện nêu tại khoản 11, mục III, phần A của Thông tư số 84/2008/TT-BTC (nêu trên) thì không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

3. Về việc cấp MST cho cá nhân trong trường hợp có trùng số chứng minh thư: vấn đề này, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Yên Bái biết./.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư