BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10966/BCT-TTTN
V/v hướng dẫn thực hiện TT số 10/2008/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

Ngày 25 tháng 07 năm 2008, BộCông Thương ban hành Thông tư số 10/2008/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ về sảnxuất, kinh doanh rượu. Nhằm thống nhất trong việc cấp Giấy phép kinh doanh rượucủa các Sở Công Thương, Bộ Công Thương làm rõ một số nội dung liên quan đến cácvăn bản pháp luật chuyên ngành khác hiện hành liên quan đến hồ sơ xin cấp phépcủa thương nhân như sau :

I.Tài liệu liên quan đếnan toàn về phòng cháy chữa cháy: thực hiện theo Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghịđịnh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Thông tư số 04/2004/TT-BCAngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35, cụthể như sau :

1. Đối với các cơ sở kinh doanhrượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 300 m2 trở lên hoặc khốitích từ 1000 m3 trở lên phải có :

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng Bảohiểm cháy, nổ đối với tài sản của cơ sở đó (Điều 9 Luật Phòng cháy chữa cháy)

- Bản sao hợp lệ “Giấy chứngnhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” do Cục Cảnh sát phòng cháy vàchữa cháy hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp (Phụ lục 2 Nghị địnhsố 35)

2. Đối với các cơ sở kinh doanhrượu (bán buôn, bán lẻ) nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyềnquản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trở lên ; các chợ kiên cố,bán kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợpcó tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000 m3 trởlên phải có :

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng Bảohiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thươngmại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó

- Bản sao hợp lệ “Giấy chứngnhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” của chợ kiên cố, bán kiên cố,trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.

3. Đối với tất cả các cơ sở kinhdoanh bán buôn, bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có :

- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạtđộng phòng cháy và chữa cháy (phần I của Thông tư số 04), cụ thể gồm :

+ Quy định, nội quy, các văn bảnchỉ đạo, hướng dẫn về PCCC.

+ Quyết định thành lập đội PCCCcơ sở.

+ Phương án PCCC.

+ Bảng kê các trang thiết bị vềPCCC.

- Bản sao hợp lệ “Biên bản kiểmtra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháyCông an cấp tỉnh, thành phố chứng nhận ; thời gian lập biên bản: trongvòng 1 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp phép (Điều 19 Nghị định số 35).

4. Đối với các cơ sở kinh doanhbán lẻ rượu của thương nhân là các hộ gia đình (có diện tích kinh doanh dưới300 m2 hoặc khối tích dưới 1000 m3) phải có:

- Bản cam kết thực hiện các quyđịnh về phòng cháy và chữa cháy (Do chủ hộ gia đình tự lập, dựa vào các nộidung chi tiết thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 4Nghị định số 35).

5. Phương tiện giao thông cơgiới và người điều khiển phương tiện khi vận chuyển các loại rượu nằm trongDanh mục chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư số04 phải đảm bảo các quy định tại Điều 12 Nghị định số 35. Phương tiện giaothông cơ giới phải có “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ”do cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp (Phần VIII Thông tư số 04).

II.Tài liệu liên quanđến vệ sinh an toàn thực phẩm : thực hiện theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chếvề công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm”, cụ thể như sau:

+ Thương nhân kinh doanh rượusản xuất trong nước cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sảnphẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu màthương nhân kinh doanh.

+ Thương nhân kinh doanh rượunhập khẩu cần phải có: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” doCục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩmrượu mà thương nhân kinh doanh.

III.Tài liệu liên quanđến bảo vệ môi trường : thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị địnhsố 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Thông tư số 08/2006/TT-BTNMTngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giátác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệmôi trường. Cụ thể: Tất cả các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, khohàng) phải có :

- “Bản cam kết bảo vệ môitrường” do Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận (Điều 24 Luật Bảo vệ môitrường và Mục IV Thông tư số 08).

IV. Về các điều kiện bảoquản chất lượng rượu, khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, trang thiết bị kiểmtra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm :

1. Đối với các cơ sở kinh doanhbán buôn rượu có quy mô lớn (có kho hàng, diện tích trưng bày hoặc bán rượulớn): phải được trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệtđộ (ví dụ như: máy điều hoà nhiệt độ, nhiệt kế...), các thiết bị kiểm tra vàđiều chỉnh độ ẩm (ví dụ như: máy đo và điều chỉnh độ ẩm, ẩm kế...)

2. Đối với các cơ sở kinh doanhbán lẻ rượu có quy mô nhỏ (cửa hàng chuyên doanh hoặc tổng hợp): phải có khuvực kinh doanh rượu riêng biệt (không bày bán sản phẩm rượu xen lẫn với cácloại hàng hoá khác), tối thiểu phải trang bị quạt điện, quạt thông gió để đảmbảo khu vực kinh doanh rượu luôn thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trựctiếp vào sản phẩm.

Trong quá trình thực hiện cácquy định trên, đề nghị Quý Sở chủ động liên hệ với các cơ quan nhà nước chuyênngành ở địa phương (Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòngcháy chữa cháy) để phối hợp, hướng dẫn cho thương nhân trong việc cấp giấy phépkinh doanh rượu phù hợp với các quy định tại Thông tư số 10 và các văn bản quyphạm pháp luật khác có liên quan.

Nếu vẫn còn vướng mắc, đề nghịQuý Sở phản ánh về Bộ Công Thương để Bộ tiếp tục nghiên cứu và xử lý.

Bộ Công Thương thông báo để QuýSở biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Văn Quyền