BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 10967/BCT-KHCN
V/v giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH VAUDE Việt Nam

Trả lời công vănsố 01/10-10 ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Công ty TNHH VAUDE Việt Nam vềviệc vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đốivới hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộmazo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may, Bộ Công Thương có ý kiến sau:

Lá cờ treo tạiCông ty (số lượng: 03 lá cờ CHLB Đức, kích thước 80cm x 100cm) là loại sản phẩmvới mục đích sử dụng đặc biệt, không thuộc đối tượng phải áp dụng qui định kiểmtra theo qui định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05tháng 11 năm 2009.

Bộ Công Thươngthông báo để Công ty TNHH VAUDE Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang