BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10968/BTC-TCHQ
V/v thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với doanh nghiệp tổ chức lại

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để thực hiện thống nhất việc xemxét đánh giá doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế, xácđịnh nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp sau khi tổ chức lại (liên quan đến việcthực hiện Điều 55 Luật Quản lý Thuế), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Doanh nghiệp chuyển đổi có tráchnhiệm kế thừa nghĩa vụ, quyền lợi trách nhiệm về thuế; các ưu đãi về thủ tụchải quan và thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp cũ.

2. Doanh nghiệp chấp hành tốt phápluật hải quan mà hợp nhất, sáp nhập với doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luậthải quan thì được đánh giá là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan.Doanh nghiệp không chấp hành tốt pháp luật hải quan mà hợp nhất, sáp nhập vớidoanh nghiệp không chấp hành tốt pháp luật hải quan thì doanh nghiệp sau hợp nhất,sáp nhập được đánh giá là không chấp hành tốt pháp luật hải quan. Doanh nghiệpchấp hành tốt pháp luật hải quan mà hợp nhất, sáp nhập với doanh nghiệp khôngchấp hành tốt pháp luật hải quan thì giao cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh,thành phố xem xét thực tế để quyết định việc đánh giá doanh nghiệp.

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế đượccăn cứ vào kết quả đánh giá doanh nghiệp chấp hành tốt hay chưa tốt pháp luậthải quan tương tự như trên.

3. Doanh nghiệp mới hình thành từdoanh nghiệp bị chia thì giao cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xemxét thực tế để quyết định việc doanh nghiệp mới hình thành từ doanh nghiệp bịchia được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp về thuế và ưu đãi thủ tục nộpthuế như doanh nghiệp bị chia.

4. Doanh nghiệp mới hình thành từdoanh nghiệp bị tách được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp về thuế và ưu đãithủ tục hải quan và thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu như doanh nghiệp bị tách nếutrong Quyết định tách doanh nghiệp có ghi rõ nội dung về quyền được chuyển từdoanh nghiệp bị tách sang doanh nghiệp được tách. Doanh nghiệp bị tách được kếthừa các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, các ưu đãi về thủ tục hải quan, quản lýthuế như trước khi bị tách.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách Thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Website BTC;
- Website TCHQ;
- Cục ĐTCBL, Cục CNTT, Vụ PC, Vụ GSQL (TCHQ);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn