BỘ NỘI VỤ
----------

Số: 1097/BNV-ĐT

V/v: Sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2010. Để công tác đào tạo, bồi dưỡng được tiếp tục triển khai sau ngày Nghị định có hiệu lực. Bộ Nội vụ thông báo việc sử dụng chương trình, tài liệu và chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng công chức như sau:

1. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức theo ngạch và chức vụ lãnh đạo, quản lý quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP. Trong thời gian xây dựng các chương trình này, các Bộ, ngành, địa phương vẫn tiếp tục sử dụng chương trình, tài liệu hiện tại theo tinh thần chủ động cập nhật các văn bản quản lý nhà nước; đưa các kiến thức, bài tập thực hành và kinh nghiệm xử lý tình huống phù hợp với ngành, lĩnh vực quản lý để giảng dạy cho đến khi chương trình mới được ban hành.

2. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vẫn cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng các chương trình được phân cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Nội vụ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ (Ban) TCCB, Trưởng (trung tâm) bồi dưỡng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Nội vụ, Trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành