TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1402/HQHT-NV ngày 8/9/2015 của CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

- Thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nêu tại điểm 2 côngvăn số 1402/HQHT-NV nêu trên. Theo đó, Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014của Văn phòng Chính phủ chỉ điều chỉnh đối với các Tập đoàn kinh tế, Doanh nghiệpthuộc sở hữu của Nhà nước. Các Doanh nghiệp, Tập đoàn kinh tế thuộc sở hữu Nhànước chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu than trước Bộ quảnlý chuyên ngành và Chính phủ theo quy định tại Thông báo số 346/TB-VPCP và cácvăn bản pháp lý có liên quan;

- Về vướng mắc nêu tại điểm 3, Bộ Tài chính đã có công văn số 12376/BTC-TCHQngày 7/9/2015 gửi Bộ Công an phối hợp xử lý;

- Về các vướng mắc nêu tại điểm 1 và 4, Cục Giám sát quản lý về Hải quanghi nhận, tổng hợp và sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho các đơn vị.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải