BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc khi thực hiện công văn số 19128/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kínhgửi: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.
(Tầng 2, số 11, Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 05/CV-HHDN ngày 12/01/2015 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnhHà Tĩnhvề việc vướng mắc khi thực hiện côngvăn số 19128/BTC-TCHQ ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra thực tế hànghóa

Công văn số 19128/BTC-TCHQ nêu trênchỉ áp dụng đối với trường hợp hàng hóa thuốc lá, rượu, bia, gỗ khi nhập khẩutheo loại hình kinh doanh sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba có liên quan đến việchoàn thuế nhập khẩu và không thu thuế khi tái xuất. Do đó, cần kiểm tra hảiquan 100% để phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo môi trường kinhdoanh bình đẳng cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánhvề những khó khăn vướng mắc khi kiểm tra thực tế 100% các lô hàng gỗ nhập khẩu,Bộ Tài chính đã có công văn số 357/BTC-TCHQ ngày 12/01/2015 hướng dẫn thực hiệncông văn số 19128/BTC-TCHQ Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu đối với các lôhàng gỗ theo loại hình nhập kinh doanh, việc phân luồng tờ khainhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủiro theo quy định hiện hành. Cơ quan hải quan chỉ thực hiện việc chuyển luồng đểkiểm tra thực tế 100% hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp phát hiện doanh nghiệpcó dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại, buôn lậu đối với lô hàng nhập khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hànghóa có nguồn gốc nhập khẩu sang nước thứ ba thì cơ quan Hải quan thực hiện kiểmtra thực tế 100% các lô hàng gỗ để thực hiện việc đối chiếu mô tả hàng hóa trêntờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hóa tái xuất; xác định sự phù hợp về số lượng,chủng loại... giữa lô hàng gỗ xuất khẩu với lô hàng trước đây nhập khẩu.

2. Về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trảlại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba

Để phòng ngừa tình trạng buôn lậu,gian lận thương mại đối với một số mặt hàng nhạy cảm, Bộ Tài chính đã có công vănsố 19128/BTC-TCHQ chỉ đạo: “Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thực hiệnhoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuấtnhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu”. Tuy nhiên, quy định nàychỉ ápdụng đối với trường hợp doanh nghiệp mở tờkhai theo loại hình nhập khẩu kinh doanhđể tiêu thụ nội địa nhưng sau đó xuất khẩukinh doanh sang nước thứ ba. Đối với các trường hợp khác vẫn thực hiện theoquy định hiện hành tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, cụ thể như sau:

a. Trường hợp doanh nghiệp mở tờ khainhập khẩu theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thìdoanh nghiệp được xét hoàn thuế nhập khẩu, không thu thuế xuất khẩu không giớihạn thời gian là 365 ngày (theo quy định tại điểm c1 khoản 5 Điều112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ).

b. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩunguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩuvà đưa số nguyên liệu, vật tư này vàosản xuất hàng hóa xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm (thời hạn tối đa chophép là 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đếnngày đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm cuối cùng có sử dụng nguyên liệu, vậttư của tờ khai đề nghị hoàn thuế) thì được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phảinộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là đượcchế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu (theo quy định tại điểmc2 khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC).

c. Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu,vật tư (trừ sản phẩm hoàn chỉnh) để thực hiện hợp đồng gia công (không do bênnước ngoài đặt gia công cung cấp mà do doanh nghiệp nhận gia công tự nhập khẩuđể thực hiện hợp đồng gia công đã ký vớikhách hàng nước ngoài), khi thực xuất khẩusản phẩm sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩunhư đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóaxuất khẩu thì được xét hoàn thuế nhập khẩuvà không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xácđịnh là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu (theo quy định tại điểm c3 khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC).

d. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩunguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnhhoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanhnghiệp khác để trực tiếp sản xuất, gia công hàng hóaxuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nướcngoài; doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩutương ứng với phần doanh nghiệp khác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩunêu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tạicác điểm a; điểm b; điểm c nêu trên thì được xét hoàn thuế nhập khẩu và khôngphải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định làđược chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu (theo quy định tại điểmc3 khoản 5 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC).

e. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩunguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoàn chỉnhhoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanhnghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp mua sảnphẩm của doanh nghiệp sản xuất đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì doanhnghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đượchoàn thuế nhập khẩu tương ứng vớisố lượng sản phẩm thực xuất khẩu nếu đáp ứngđầy đủ các điều kiện nêu tại điểm c.5 khoản 5 Điều 112 Thông tư128/2013/TT-BTC)

Doanh nghiệp phải thông báo định mứcnguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và đăng ký sản phẩm xuấtkhẩu theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117, Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

Để đảm bảo quyền lợi cho các doanhnghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ, đề nghị Hiệp hội doanh nghiệptỉnh Hà Tĩnh thông báo cho các doanh nghiệp chủ động liên hệ với Cục Hải quan địaphương để được hướng dẫn thực hiện đúngcác quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hộidoanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái