THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: bổ sung chính sách và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện di dân, TĐC Dự án thủy điện Sơn La
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (các công văn: số 704/UBND-TĐC ngày 20 tháng 5 năm 2011, số 705/UBND-TĐC ngày 20 tháng 5 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3898/BKHĐT-KTNN ngày 17 tháng 6 năm 2011), Tài chính (công văn số 8161/BTC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1559/BNN-KTHT ngày 03 tháng 6 năm 2011), về việc bổ sung chính sách và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Về đề nghị bổ sung một số chính sách về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La:
a) Trên cơ sở kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại công văn số 704/UBND-TĐC ngày 20 tháng 5 năm 2011, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nghiên cứu, thống nhất chính sách cụ thể cần bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
b) Về thanh toán hỗ trợ bằng tiền mặt cho hộ tái định cư tự xây dựng bể trữ nước ăn, sân bể và rãnh thoát nước kèm theo bể: giao Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tỉnh Điện Biên thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thanh toán tiền hỗ trợ hộ tái định cư tự thực hiện hạng mục này.
2. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tạm ứng 46,0 tỷ đồng từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho tỉnh kế hoạch năm 2011 để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành Dự án Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí, bổ sung vốn từ nguồn đầu tư, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa tuyến huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ để hoàn trả nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.
3. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng nguồn vốn đầu tư của 3 điểm tái định cư: Tả Sìn Phùng, huyện Mường Nhé; Mường Nhà, huyện Điện Biên và thị trấn Điện Biên đã được ghi danh mục tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (viết tắt là Quyết định số 801/QĐ-TTg ) để đầu tư Dự án Kè bảo vệ đất sản xuất hai bờ suối Nậm Lay, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (mức vốn cụ thể được xác định sau khi dự án được phê duyệt nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho Tỉnh tại Quyết định số 801/QĐ-TTg nêu trên).
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên, hoàn thành lập dự án, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự án trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt.
4. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên không đầu tư xây dựng 2 Trạm y tế tại các khu tái định cư :Cơ Khí, Chi Luông (đã có danh mục tại Quyết định số 801/QĐ-TTg) và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng 2 Trạm y tế để đầu tư xây dựng Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thị xã Mường Lay theo nguyên tắc: tổng vốn đầu tư xây dựng Trung tâm không vượt tổng vốn đầu tư 2 Trạm y tế nêu trên.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

5. Về tiếp tục đầu tư dự án tái định cư mẫu tại khu vực suối Nậm Chim, xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đánh giá kết quả thực hiện hạng mục đầu tư và việc sử dụng kinh phí đã được bố trí (30 tỷ đồng); thống nhất các hạng mục đầu tư, hỗ trợ tiếp theo, nguồn vốn thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
6. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sử dụng 46,44 tỷ đồng từ nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La (đã được ghi danh mục là hỗ trợ khác, di chuyển tạm thuộc tỉnh Điện Biên, kèm theo Quyết định số 801/QĐ-TTg) để thanh toán cho các công trình tạm.
7. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm quản lý sử dụng nguồn vốn tạm ứng, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư và theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải,
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) Lnh.22
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?