TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10970/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty CP Bao Bì Đại Lục
Địa chỉ: 49/23 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú
MST: 0304381815

Trả lời văn bản số 04/2014/CV-ĐL ngày 30/10/2014của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện các khoản chiđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừmọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sảnxuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóađơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóađơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giátrị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

...”

+ Tại Khoản 2.1 Điều 6 quy định các khoản chi khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đếnphần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khảkháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổnthất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theoquy định của pháp luật.

Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏahoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằngtổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cánhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

a) Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏahoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

- Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếpquản lý giải trình về tài sản, hàng hóabị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

- Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản,hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổnthất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng,giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồiđược (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóabị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu tráchnhiệm trước pháp luật.

- Văn bản xác nhận của Ủyban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khuchế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làtrong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểmchấp nhận bồi thường (nếu có).

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhânphải bồi thường (nếu có).

c) Doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lývăn bản giải trình về tài sản, hàng hóabị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quátrình sinh hóa tự nhiên không được bồithường chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. Các hồsơ khác (bao gồm Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng; Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Ban quản lý Khucông nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế; Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quanbảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức,cá nhân phải bồi thường (nếu có) và các tài liệu khác) được lưu tại doanhnghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”.

Trường hợp Công ty theo trình bày năm 2014 bị hỏahoạn, gây thiệt hại về tài sản thì phần giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thấtdo hỏa hoạn không được bồi thường có đủ hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn trên đượctính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Các khoản chi phí khác có liên quan như mời thầu, dọndẹp hiện trạng,..v v nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
3724 - 292063/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga