VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Đưa dự án Khu đô thị Công nghiệp Công nghệ cao tại Quảng Ninh vào Chương trình phát triển KT-XH trọng điểm quốc gia trong hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Thái Lan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 5050/TTr-UBND ) ngày 23 tháng 9 năm 2013 và số 5051/UBND-QH3 ngày 23 tháng 9 năm 2013) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (số 8824/BKHĐT-QLKKT ngày 01 tháng 11 năm 2013), Ngoại giao (số 3985/BNG-THKT ngày 11 tháng 10 năm 2013), Công Thương (số 9379/BCT-KH ngày 16 tháng 10 năm 2013 và số 9380/BCT-KH ngày 16 tháng 10 năm 2013), Tài chính (số 13901/BTC-CST ngày 17 tháng 10 năm 2013), Xây dựng (công văn số 2342/BXD-QHKT ngày 06 tháng 11 năm 2013), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4133/BTNMT-KH ngày 17 tháng 10 năm 2013) về việc đưa Dự án Khu đô thị công nghiệp, công nghệ cao tại Quảng Ninh vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia trong chương trình hợp tác liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần định hướng thu hút đầu tư của Tập đoàn Amata (Thái Lan) và các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài tập trung đầu tư xây dựng các dự án phát triển hạ tầng vào Khu kinh tế Vân Đồn và các khu công nghiệp có của tỉnh Quảng Ninh.
- Đối với việc đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị, công nghiệp công nghệ cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với cơ chế chính sách, pháp luật hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, NG, CT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b). Nghĩa
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ