VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10976/VPCP-KTN
V/v tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (công văn số 166-BC/ĐUK ngày 12 tháng 12 năm 2013) về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 26 tháng 11 năm 2013; trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- TCT Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ