BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1098/LĐTBXH-BHLĐ
V/v thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH YAZAKIEDS Việt Nam

Trả lời văn bản hỏi ngày 14 tháng 3 năm 2003 của quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về chế độ thời giờ nghỉ ngơi:

Khái niệm “làm việc 8 giờ liên tục” cần hiểu là “làm việc trong 8 giờ liên tục”, nghĩa là liên tục về mặt thời gian, không phải là “làm việc liên tục” như cách hiểu của quý Công ty. Mặt khác, thời giờ nghỉ ngơi giữa ca theo quy định tại Điều 71 của Bộ luật lao động được áp dụng với người lao động làm việc theo ca 8 giờ; trong 8 giờ đó phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa ca cho người lao động tức là số giờ lao động thực tế nhiều nhất là 7 giờ 30 phút.

Như vậy trường hợp 1 mà quý Công ty đã nêu là hiểu sai quy định của Pháp luật hiện hành, còn trường hợp 2 là không vi phạm quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Về an toàn, vệ sinh lao động:

Hiện nay, các văn bản hướng dẫn thi hành Điều 104 của Bộ luật lao động gồm:

- Điều 8, Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động;

- Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 23/4/1997 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Trường hợp vi phạm hành chính Điều 104 trên thì được điều chỉnh tại Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo đề quý Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Đoàn Minh Hoà