BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/QLCL-CL2
V/v Áp dụng quy định Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh/thành phố.

Ngày 16/3/2011, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ban hành Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việckiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Theo đó,từngày 01/7/2011, các lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật thuộc phạmvi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ lục 1 của Thông tư13/2011/TT-BNNPTNT) nhập khẩu tại cảng đến/cửa khẩu của Việt Nam phải đáp ứng quyđịnh tại Khoản 1, 2 của Điều 5 Thông tư số 13/TT-BNNPTNT như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Namphải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Sản xuất tại quốc gia được cơquan có thẩm quyền của Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ về bảo đảm an toànthực phẩm (ATTP) hàng hóa theo quy định của Việt Nam;

b) Bao gói hoặc chứa đựng trong cácphương tiện phù hợp; ghi nhãn, bao gồm các thông tin: tên hàng hóa, tên và địachỉ cơ sở sản xuất; mã số (nếu có) và các thông tin khác (bằng tiếng Việt hoặccó nhãn phụ tiếng Việt) theo quy định;

c) Kiểm tra và chứng nhận ATTP theoquy định tại Chương III của Thông tư này.

2. Hàng hóa nhập khẩu có chứa thànhphần biến đổi gen, hoặc được chiếu xạ, hoặc được sản xuất theo công nghệ mới:

a) Đáp ứng yêu cầu quy định tạikhoản 1 Điều này;

b) Có giấy chứng nhận lưu hành tự do(CFS) do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp theo quy định tại Thôngtư 63/2010/TT-BNNPTNT .

Danh sách các quốc gia được xuấtkhẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm vào Việt Nam được đăngtải trên Website của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: http://www.nafiqad.gov.vn/a-news-events/lists-of-foreign-establishments-approved-for-export-to-vietnam/.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản vàThủy sản sẽ cập nhật thường xuyên danh sách này trên website của Cục. Đề nghịQuý cơ quan theo dõi để phối hợp triển khai.

Trân trọng cám ơn và mong tiếp tụcnhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào