TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1098/TCT-PCCS
V/v: Thuế TNDN bổ sung

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam

Trả lời công văn số 583/KTTKTC ngày 8/2/2006 củaTổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam hỏi về việc hạch toán các khoản thu nhậpvà lãi cổ tức được chia trước đây vào năm 2004 có chịu thuế thu nhập bổ sungkhông, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 14 mục IV phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTCngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Cơ sở kinhdoanh có thu nhập được chia do góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tếtrong nước mà đơn vị nhận phần vốn góp đã nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuếTNDN theo thuế suất ổn định, nhưng phải gộp vào phần thu nhập sau thuế để xácđịnh thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (nếu có)”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trước năm 2004 khoảnlãi cổ tức, lãi liên doanh góp vốn được chia từ phần thu nhập sau thuế mà Tổngcông ty nhận được phải gộp vào phần thu nhập sau thuế để xác định thuế thu nhậpdoanh nghiệp bổ sung (nếu có). Từ năm 2004 theo luật thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 . Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/11/2003 của Chính Phủ. Thôngtư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính không quy định về việcáp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương