UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1098/UBND-VX
V/v thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Mỹ Tho, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Côngvăn số 185/LN-STC-SGD &ĐT ngày 27/2/2009 của Sở Tài chính, Sở Giáo dục vàĐào tạo về việc thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơsở, trung học phổ thông.

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh cóý kiến:

1. Trong khi chờ Hội đồng nhân dântỉnh thông qua Nghị quyết quy định về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứngthực, tạm thời thực hiện mức thu, chi tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệptrung học cơ sở, trung học phổ thông theo đề xuất của Sở Tài chính, Sở Giáo dụcvà Đào tạo, cụ thể như sau:

a) Thu lệ phí cấp 01 (một) bản saobằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông: 4.500 đồng (bốn ngàn nămtrăm đồng).

b) Lệ phí chi cho 01 (một) bản sao:

- Chi mua phôi: 1.500 đồng (một ngànnăm trăm đồng), mức chi này căn cứ vào thời điểm hiện tại và sẽ được điều chỉnhkhi có quy định mới.

- Nộp ngân sách: 1.500 đồng (mộtngàn năm trăm đồng).

- Để lại Sở (Phòng) Giáo dục và Đàotạo: 1.500 đồng (một ngàn năm trăm đồng).

Trong đó:

+ Viết bản sao bằng tốt nghiệp: 650đồng (sáu trăm năm mươi đồng);

+ Chi bồi dưỡng cho cán bộ phụ tráchcông việc tiếp nhận hồ sơ, thiết lập sổ và phát bản sao ở trường (đối với cấpbản sao đồng thời cùng bản chính) hoặc cán bộ phụ trách văn bằng, chứng chỉ ởSở, Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp bản sao thường xuyên) xử lý hồ sơ:250 đồng (hai trăm năm mươi đồng);

+ Cán bộ phụ trách đăng ký Cục thuế;mua sổ sách, biểu mẫu, cùi lai thu lệ phí, nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, lậphồ sơ quyết toán, mua đổi phôi viết hỏng, xử lý số hiệu bản sao: 180 đồng (mộttrăm tám mươi đồng);

+ Dán ảnh trên bản sao bằng tốtnghiệp: 80 đồng (tám mươi đồng);

+ Đóng dấu nổi trên bản sao bằng tốtnghiệp: 70 đồng (bảy mươi đồng);

+ Đóng dấu cơ quan trên bản sao bằngtốt nghiệp: 70 đồng (bảy mươi đồng);

+ Lãnh đạo Sở (Phòng) ký bản saobằng tốt nghiệp: 150 đồng (một trăm năm mươi đồng);

+ Thiết lập sổ lưu, cập nhật, quảnlý hồ sơ lưu bản sao bằng tốt nghiệp: 50 đồng (năm mươi đồng).

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phan Văn Hà;
- Sở Tài chính;
- VPUB: PVP Nguyễn Thanh Trường;
- Lưu: VT, NCTH (Khôi).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Hà