TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10984/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Ong Mật Phương Nam.
Đ/chỉ: 22 Phú Hoà, phường 7, Quận Tân Bình.
Mã số thuế: 0301422118.

Trả lời văn bản số 02CV/2013 ngày 5/12/2013 của Côngty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục thuế TP có ý kiến như sau:

TạiĐiều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ GTGT đầu vào:

“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặcchứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGTthay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổchức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinhdoanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồmcả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giátrị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồngtheo giá đã có thuế GTGT.

…”

Căn cứquy định trên, trường hợp Công ty đã nộp thay thuế GTGT cho Nhà thầu nước ngoàithì Công ty căn cứ vào chứng từ nộp tiền (ghi mã số thuế Cục thuế cấp cho Côngty sử dụng kê khai thay cho các nhà thầu nước ngoài) để kê khai khấu trừ thuếGTGT đầu vào.

Cục ThuếTP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 4;
- Lưu (TTHT, HC)
2450- 316870/2013/tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga