TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10988/CT-TTHT
V/v : hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản Miền Nam
Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301446260

Trả lời văn bản số 773/HCCB-KHKDngày 18/12/2013 của Công ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Đối với các số hoá đơn đã đặt innhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thayđổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trựctiếp, nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đãđặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địachỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tạithông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụlục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty theo trình bày là Công ty TNHH MTV do nhà nước là chủ sở hữu, sử dụnghóa đơn đặt in, từ ngày 01/01/2014 chuyển đổi thành công ty cổ phần (tên thayđổi nhưng mã số thuế không thay đổi) nếu Công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụngcác hóa đơn đã được đặt in trước đây thì Công ty đóng dấu tên mới vào bên cạnhtiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thôngtin theo mẫu số 3.13 phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC chocơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3508-320634-Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga