công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 1099 BNN/ĐCĐC NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ
DI DÂN KINH TẾ MỚI

Kính gửi: Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn tại các Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg , 150/2000/QĐ-TTg , 71/2000/QĐ-TTg và 143/2001/QĐ-TTg về các chương trình mục tiêuquốc gia giai đoạn 2001 - 2005; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đangkhẩn trương triển khai xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình dự ántheo các quyết định nói trên.

Để triển khai thực hiện các Quyết định của Chính phủ ngaytrên kế hoạch năm 2002 ở địa phương Bộ đã có công văn số 2886/BNN-ĐCĐC ngày01/10/2001 gửi UBND các Tỉnh và đề nghị giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trực thuộcUBND tỉnh xây dựng, tổng hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Nhưngthực tế có một số địa phương chỉ đạo và giao nhiệm vụ không đúng với tinh thầntrên nên rất khó khăn cho sự chỉ đạo của Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ màChính phủ giao đối với lĩnh vực này.

Để có sự thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn với các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ươngtrong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Chính phủ giao, theo mô hình tổchức đã được Chính phủ quy định thì cơ quan làm đầu mối giúp Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nàyở Trung ương là Cục Định canh định cư và Vùng kinh tế mới, ở Tỉnh là cơ quan vềĐCĐC&VKTM trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các Tỉnhvà Thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợpvới các ngành xây dựng tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện các dự án,chương trình thuộc các quyết định của Chính phủ nói trên theo kế hoạch năm 2002Nhà nước đã giao một cách có hiệu quả.

2. Trong quá trình sắp xếp lại bộ máy các Sở, ban ngành củaTỉnh, đề nghị UBND các Tỉnh chuyển giao nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các chươngtrình, dự án theo quyết định 138, 71 của Chính phủ, các dự án ĐCĐC, di dân kinhtế mới, xoá bỏ thay thế cây có chứa chất ma tuý mà hiện nay do các ngành khácđảm nhiệm sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm.

Rất mong sự phối hợp và cộng tác của UBND các Tỉnh, Thànhphố.