BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1099/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải đáp chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã nghỉ việc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Sở Lao động – thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên

Trả lời Công văn số 1021/QLLĐ-LĐTBXH ngày 04/10/2005 của Quý Sở xin ý kiến về việc giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp đối với một số lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về chế độ bệnh nghề nghiệp thì việc giải quyết chế độ đối với các trường hợp trong Công văn số 1021/QLLĐ-LĐTBXH nêu trên của Quý Sở được thực hiện như sau:

1. Việc xác định đối tượng được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong trường hợp đã nghỉ việc được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 08/TT-LB ngày 19/5/1976 của Liên Bộ Y tế - Thương binh và Xã hội - Tổng Công đoàn Việt Nam.

2. Về hồ sơ và quy trình giám định khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Mục II Thông tư số 18/2000/TT-BYT ngày 17/10/2000 của Bộ Y tế.

3. Việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào quy định tại các văn bản nêu trên hướng dẫn các đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

T/L BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân