ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1099/UBND-ĐTMT
V/v giá bán căn hộ chung cư tái định cư khu 4,6 ha phường Tân Hưng, quận 7 cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án mở rộng Cảng Bến Nghé, giai đoạn 3 tại phường Tân Thuận Đông, quận 7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tài chính (Hội đồng thẩm định bồi thường TP);
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7;
- Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé.

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố tạiCông văn số 1995/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 11 tháng 3 năm 2009 về giá bán căn hộchung cư tái định cư khu 4,6 ha phường Tân Hưng, quận 7 cho các hộ dân bị ảnhhưởng trong dự án mở rộng Cảng Bến Nghé, giai đoạn 3 tại phường Tân Thuận Đông,quận 7; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

Chấp thuận theo đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường thànhphố tại Công văn 1995/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 11 tháng 3 năm 2009 về giá bán căn hộchung cư tái định cư khu 4,6 ha phường Tân Hưng, quận 7 cho các hộ dân bị ảnhhưởng trong dự án mở rộng Cảng Bến Nghé, giai đoạn 3 tại phường Tân Thuận Đông,quận 7. Giao Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố hướng dẫn cụ thể để Ủy bannhân dân quận 7 và Hội đồng bồi thường của dự án thực hiện theo quy định vàchấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn này./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục Thuế thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VB)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài