ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1099/UBND-TM
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Công Thương;
- Cục Hải quan thành phố;
- Cục Thuế thành phố;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

Thực hiện ý kiến của Bộ trưởng BộTài chính tại Công điện số 02/CĐ-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 về việc tăngcường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậuxăng dầu qua biên giới.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạonhư sau:

1. Giao Sở Tài chính, Sở CôngThương, Cục Hải quan thành phố, Cục Thuế thành phố, Chi cục Quản lý thị trườngthành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tạiCông điện số 02/CĐ-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2013 về việc tăng cường công táckiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố nhằmchủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

2. Định kỳ hàng tuần, các Sở Tàichính, Cục Hải quan thành phố, Cục Thuế thành phố báo cáo tình hình triển khaithực hiện gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trongquá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị cácđơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên, kèm CĐ 02/BTC ;
- Bộ Tài chính;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV, kèm CĐ02/BTC ;
- Lưu: VT, (TM/Cg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng