ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10991/UBND-GT
V/v: tăng cường kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở cung cấp, kinh doanh khí đốt trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy;
- Sở Công Thương;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian qua, trên địa bàn Thànhphố đã xảy ra một số vụ cháy, nổ khí hóa lỏng gây hậu quả nghiêm trọng, trongđó có các cơ sở kinh doanh, cung cấp khí đốt hóa lỏng. Để đảm bảo an toàn vàtăng cường công tác phòng chống cháy nổ, UBND Thành phố yêu cầu:

1- Sở Công Thương chỉ đạo thườngxuyên tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, chất lượng các thiết bịphục vụ cho việc sản xuất, sang chiết, cung cấp, tồn trữ, vận chuyển, kinhdoanh của các cơ sở sản xuất, cung cấp, kinh doanh khí đốt hóa lỏng trên địabàn Thành phố. Tổ chức hướng dẫn, huấn luyện cho các tổ chức, cá nhân thực hiệnviệc sản xuất, sang chiết, cung cấp, kinh doanh, vận chuyển khí đốt hóa lỏngtheo quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC, UBND các quận,huyện, thị xã kiên quyết xử lý theo quy định và đình chỉ ngay các trường hợpcửa hàng chuyên doanh, cung cấp khí đốt hóa lỏng không đảm bảo các điều kiện vềchất lượng thiết bị, điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ.

2- Sở Cảnh sát PC&CC chủ trì,phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tracông tác phòng chống cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ khíđốt hóa lỏng; kiểm tra, xử lý các vi phạm, yêu cầu khắc phục ngay những tồn tạivà kịp thời đình chỉ ngay những cơ sở, đơn vị không đảm bảo an toàn phòng chốngcháy, nổ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư TU; (để b/cáo)
- TTTU, TT HĐND TP; (để b/cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo)
- Các đ/c PCT: Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP, các PVP N.V.Thịnh, N.D.Cơ; P.GT, P.CT;
- Các báo HNM, KTĐT, Đài PTTH HN; (để đưa tin);
- Lưu: VT, GTthg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi