TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10997/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH ACTSONE Việt Nam
Địa chỉ: Toà nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12
Mã số thuế: 0311117635

Trả lời văn bản số 02/2011 ngày24/11/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sungThông tư số 62/2009 ngày 27/3/2009, thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011:

“Các tổ chức, cá nhân chi trảtiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác,tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhậpcho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷlệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhânkhông có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫnmức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lýxổ số).

...

- Trường hợp tổ chức, cá nhânthuê lao động theo hợp đồng thời vụ từ trên 03 tháng đến dưới 12 tháng thìkhông áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên mà thực hiện tạm khấu trừ thuếtheo Biểu luỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồnglao động, trong hợp đồng lao động có ghi thời gian làm việc từ trên 6 tháng tớitrên 1 năm và thử việc là 1 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế TNCNtheo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này .

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng TNCN;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
2516_ 211067 /11 ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh